ارایه خدمات تجاری سازی ( رایگان ) با هدف تبدیل ایده ها، اختراعات و . . . به ثروت و آثار اجتماعی

 

 نقش ما در فرآیند تجاری سازی = تبدیل ایده به طرحتبدیل طرح به محصول تامین مالی فروش محصول فروش دانش وطرح

 

صاحبان ایده های نوآورانه – اختراعات – ابداعات و . . . عملا غیرممکن هایی را به ممکن تبدیل نموده اند و ما در دنیای امروز برای پیشرفت به انسان هایی نیاز داریم که در غیرممکن ها متخصص باشند.

مزیت های ما در فرآیند ارایه خدمات تجاری سازی

 

مزیت اولارتقا دانش فرآیند مدیریت تجاری سازی در ۳۵ گام با هدف ممکن کردن بعضی از غیرممکن های موردنیاز فناوران و مخترعان

 

مزیت دوم: ارایه خدمات تجاری سازی تا مرحله اخذ نتیجه نهایی ( رایگان )

 

مزیت سوم: انتقال تجربه و آموزش به فناوران و مخترعین در مسیر اقدامات تجاری سازی با هدف توانمندسازی فردی

 

مزیت چهارم: به کارگیری روش های ریزکاوی منجر به کسب منافع و نتایج حداکثری اقتصادی و اجتماعی به جای حداقلی ها

 

مزیت پنجم: به کارگیری تکنیک های میانبر برای رسیدن به نتایج و اهداف با استفاده از توان و مهارت های Broker

 

آیا موافق هستید که در دنیای امروز دامنه تغییرات به قدری سریع و قدرتمند است که سیستم ها – نظام ها و قوانین تاب تحمل آنرا ندارند؟