دانش ارتقا یافته فرآیند تجاری سازی

تجاری سازی در ۳۵ گام = ایده طرح تامین سرمایه تولید محصول فروش محصول فروش طرح و دانش وفنی

توضیحات: خدمات تجاری سازی – راهبری تامین سرمایه – راهبری فروش محصول و یا فروش دانش فنی و طرح ها، تا کسب نتیجه نهایی و در چهارچوب شرایط و قوانین مندرج در سایت تا مرحله ایجاد اطمینان از کسب نتیجه به صورت رایگان ارایه می شود و در صورت تحقق نتایج اقتصادی و اجتماعی این مجموعه از منافع حاصل شده، در قالب قراردادی که منعقد می شود، منتفع می گردد.
• توضیح: کلیه موارد ستاره دار باید تکمیل شوند.
• توضیح: دقت در ارایه اطلاعات صحیح در دریافت خدمات موثر است.
• توجه: در صورت ارایه اطلاعات نادرست و نامربوط امکان برقراری ارتباط مجدد وجود ندارد.

——————————————————————————————————————————————————————————————