ارایه خدمات ( رایگان ) BROKER با هدف یافتن میانبری برای پیدا کردن راه حل ها – آشنایی با دانش ها و مهارت ها – جذب سرمایه ها و منابع مالی

وظیفه ما اعمال روش های حرفه ای برای ایجاد مناسب ترین و مطمئن ترین ارتباط فی ما بین متقاضیان و

ارایه کنندگان و پاسخ دهندگان می باشد.

الف) تعاریف:

بروکرها (BROKERS) سازمان های بسیار بزرگ و حرفه ای هستند که نقش جدی در توسعه و انتقال فناوری دارند

و بخش عمده ای از ماموریت اصلی آنها به طور خلاصه برقراری ارتباط مناسب و حرفه ای بین متقاضیان و ارایه کنندگان

و بالعکس می باشد تا میانبری برای حل بعضی از مسایل منجر به توسعه و پیشرفت فراهم شود که به طور

مثال ارتباط بین متقاضیان و یا ارایه کنندگان ایده ها – راه حل ها – محصولات – خدمات – دانش و فناوری اطلاعات

– کارشناس خبره – بازار – سرمایه و . . . می باشد.

ب) شرایط

۱. خدمات این بخش فقط در زمینه تجاری سازی نوآوری ها – اختراعات – فناوری ها و حل مشکلات و رونق کسب وکارها و

فرصت های خاص اقتصادی قابل ارایه می باشد و طرح مسایل خارج از این حوزه بی پاسخ خواهد ماند.

۲. کلیه موارد مطرح شده توسط متقاضیان – ارایه کنندگان و پاسخ دهندگان پس از سنجش و ارزیابی و مناسب سازی،

توسط این مجموعه اقدام به اطلاع رسانی خواهد شد تا متقاضیان و ارایه کنندگان از طریق این بستر با یکدیگر ارتباط کارآمد و مطمئنی را برقرار کنند.

۳. در صورت تحقق نتایج و منافع اقتصادی، این مجموعه از منافع حاصله منتفع می گردد.

۴. شما می توانید در هر یک از موارد  ذیل انتخاب و اقدام نمایید:

  • شما می توانید متقاضی باشید
  • شما می توانید ارایه کننده باشید
  • شما می توانید به کلیه تقاضاها و موارد ارایه شده پاسخ دهنده باشید

۵. خدمات محدود به شرح جدول زیر می باشد:

موارد قابل تقاضا موارد قابل ارایه
متقاضی راه حل ارایه کننده راه حل های که می دانید
متقاضی دانش فنی و مهارت ارایه کننده دانش فنی و مهارت که در اختیار دارید
متقاضی سرمایه گذار و تامین کننده مالی ارایه کننده توانمندی های سرمایه گذاری و تامین مالی

۶. لطفا برای دریافت خدمات به شرایط و قوانین مندرج در سایت توجه بفرمایید.