توانایی و امکانات ما

۱.بانک اطلاعات سرمایه گذاران، تامین کنندگان مالی، حامیان – برای مشاهده کلیک کنید

۲. بانک اطلاعات کارگزاران – برای مشاهده کلیک کنید

۳.بانک اطلاعات کارشناسان – برای مشاهده کلیک کنید

  • برخورداری از دانش ارتقا یافته و تکنیک های نوین مدیریت تجاری سازی
  • برخورداری از سابقه و تجربه تحقق تجاری سازی طرح ها
  • برخورداری از توان و تجربه غربال طرح ها و ارزیابی آنها بر اساس شاخص های جدید از منظر اقتصادی اجرایی تطبیق
  • برخورداری از بانک اطلاعات علمی و حقوقی
  • برخورداری از توان و تجربه در تامین مالی  بازار  فروش
  • برخورداری از توان و تجربه مدیریت انجام مطالعات، تحقیقات، پژوهش، تهیه و تدوین طرح های مختلف و ارزیابی اقتصادی
  • برخورداری از توان و تجربه در ارایه خدمات BROKER به عنوان میانبری برای رسیدن به اهداف
  • امکان آموزش تکنیک های نوین در مدیریت فرآیند تجاری سازی ( برگزاری کارگاه )
  • تجربه و مهارت ارایه خدمات مشاوره ای  منتوری  مربیگری  توانمندسازی  آموزشی مدیریت اجرایی
  • ابداع و تولید و تدوین دانش منحصر بفرد متدولوژی و فرمول انتخاب ( فرمول کاربردی و بسیار دقیق انتخاب های برتر و مطمئن در عرصه کار و زندگی )