امکانات ما

۱. برخورداری از دانش ارتقا یافته و تکنیک های نوین مدیریت تجاری سازی

۲. برخورداری از سابقه و تجربه تحقق تجاری سازی طرح ها

۳. برخورداری از توان و تجربه غربال طرح ها و ارزیابی آنها بر اساس شاخص های جدید از منظر اقتصادی اجرایی تطبیق

۴. ارتباط نظام مند با سرمایه گذاران و کارگذاران و کارشناسان خبره

۵. برخورداری از بانک اطلاعات علمی و حقوقی

۶. برخورداری از توان و تجربه در تامین مالی  بازار  فروش

۷. برخورداری از توان و تجربه مدیریت انجام مطالعات، تحقیقات، پژوهش، تهیه و تدوین طرح های مختلف و ارزیابی اقتصادی

۸. برخورداری از توان و تجربه در ارایه خدمات BROKER به عنوان میانبری برای رسیدن به اهداف

۹. امکان آموزش تکنیک های نوین در مدیریت فرآیند تجاری سازی ( برگزاری کارگاه )

۱۰. تجربه و مهارت ارایه خدمات مشاوره ای  منتوری  مربیگری  توانمندسازی  آموزش مدیریت اجرایی

۱۱. ابداع و تولید و تدوین دانش منحصر بفرد متدولوژی و فرمول انتخاب ( فرمول کاربردی و بسیار دقیق انتخاب های برتر و مطمئن در عرصه کار و زندگی )