آمار سرمایه گذاران

ردیف

فهرست سرمایه گذاران مرتبط تا سال ۹۹

تعداد
۱ فهرست مرتبط با کارگزاران و سرمایه گذاران حقیقی ۱۶۶
۲ فهرست مرتبط با کارگزاران و سرمایه گذاران حقوقی (خصوصی) ۱۰۵
۳ فهرست مرتبط با سرمایه گذاران دولتی و عمومی (غیر خصوصی) ۸۹
۴ فهرست مرتبط با کارگزاران و سرمایه گذاران خارجی ۲۳۶