توضیحات فرآیند ارایه خدمات تجاری سازی رایگان تا مرحله کسب نتیجه

 

 • طرح ها و پروژه هایی که بیشترین ویژگی های ذیل را داشته باشند، برای دریافت خدمات رایگان ( بدون هزینه ) در اولویت می باشند:
  • واقعی بودن ایده ها و طرح ها
  • امکان ادامه کار و اخذ مجوزات آنها قطعی باشد
  • بیشترین قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد
  • بیشترین نتایج اجتماعی برای تحقق توسعه خیرخواهانه را داشته باشد
  • بیشترین نتایج اقتصادی را داشته باشد
  • هماهنگی و همکاری جدی متقاضی خدمات با این مجموعه و ارتباط و پیگیری منظم امور مربوطه
  • تخصص – مهارت و اهلیت تیم اجرایی
 • این مجموعه با رتبه بندی و امتیاز دهی به طرح ها و ایده های مختلف با اولویت بندی به تناسب هر موضوع خدمات رایگان موردنیاز را تا مرحله ایجاد اطمینان از کسب نتایج ارایه می دهد.
 • قالب و جنس خدمات ارایه شده این مجموعه شامل موارد ذیل می باشد که به تناسب نیاز و با تشخیص این مجموعه و با هدف کسب حداکثری دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی به صورت مجزا و یا تلفیقی به کار گرفته می شود:
  • مشاور: با تمرکز در حل مشکل و تکیه بر دانش خود و توجه به نقاط ضعف کمک می نماید.
  •  منتور: با تمرکز به انتقال تجربه و توجه به نقاط ضعف کمک می نماید.
  • آموزش دهنده: با تمرکز در انتقال دانش خود و توجه به نقاط ضعف کمک می نماید.
  •  مربیگری (کوچینگ): با تمرکز در مهارت راهبردی و تکیه بر دانش موجود نزد متقاضی و توجه به نقاط قوت کمک می نماید.
  •  بروکر: واسطه حرفه ای برای ارتباط و تعامل بین متقاضیان و سوال کنندگان از یک طرف و عرضه کنندگان و پاسخ دهندگان مختلف از طرف دیگر می باشد. ( بروکر حرفه ای و با تجربه، مناسب ترین عرضه کننده را با مناسب ترین متقاضی ارتباط  می دهد و تا کسب نتیجه نهایی حضور فعال داشته و با دقت اعمال مدیریت می کند. ( میان بری برای حل مسایل وایجاد رونق )
  •  مدیریت اجرایی: با ایفای نقش در مراحل حساس می تواند تاثیرگذاری معنی داری درحل مشکلات، کاهش زمان و هزینه، ارتقای کیفیت، کسب منافع حداکثری به جای حداقلی داشته باشد.