۱.  تکمیل فرم اخذ خدمات تجاری سازی و بررسی دقیق سایت این مجموعه و آگاهی کامل متقاضی خدمات از مفاد و مفهوم شرح خدمات ذکرشده در سایت و قوانین و شرایط اخذ خدمات و پذیرش آنها ضروری می باشد.

۲. متقاضی دریافت خدمات متعهد به هماهنگی کامل با این مجموعه قبل از هر تصمیم گیری می باشد و همچنین متعهد به حضور و ارتباط پیوسته و منظم و ایفای نقش اجرایی فعال و پیگیری مستمر در طی مراحل تجاری سازی است و بدیهی است ارایه خدمات و میزان حمایت و همکاری این مجموعه از ایده ها و نوآوری ها و فرصت های اقتصادی و کسب و کارها ارتباط مستقیم با میزان نقش اجرایی و پیگیری جدی امور مربوطه توسط متقاضی را دارد.

۳. این مجموعه در چهارچوب شرح خدمات خود که در ۳۵ گام در این وب سایت تشریح نموده، خدمات خود را برای تجاری سازی ایده ها و اختراعات و حل مشکلات و رونق کسب و کارها و به نتیجه رسانیدن فرصت های اقتصادی را تا مرحله ایجاد اطمینان از کسب نتیجه به صورت رایگان به متقاضیان  ارایه می دهد و صرفا به شرط تاثیرگذاری در کسب نتایج اقتصادی و اجتماعی به میزان توافق شده در قالب قرارداد منعقده از منافع حاصله منتفع می گردد.

۴. متقاضیان با هدف کاهش هزینه ها و توانمندسازی، با استفاده از راهنمایی این مجموعه اقدام به تهیه پاسخ به سوالات نموده  تا بستر تهیه طرح با همکاری این مجموعه برای ارایه به خریداران و سرمایه گذاران فراهم گردد.

۵. کاربران محترم برای استفاده از خدمات این مجموعه اذعان به آگاهی و پذیرش قوانین و شرایط مندرج  در سایت این مجموعه را دارند.

۶. کاربران متعهد هستند تا از نام و اطلاعات جعلی و ساختگی و غیرواقعی استفاده نکنند.

۷. با گذشت زمان و بنا به دلایلی چون تغییرات قوانین حقوقی و شرایط اجتماعی و اقتصادی و یا طبیعی ، احتمال نیاز به بازنگری مفاد و شرایط و قوانین مندرج در این سایت وجود دارد. در این صورت این مجموعه متعهد است تا نسخه جدید را روی این وب سایت قرار داده و ادامه استفاده کاربران از خدمات سایت، دال بر آگاهی و پذیرش کامل این تغییرات می باشد.

۸. کاربران متعهد به امانت داری و عدم سوء استفاده از امکانات و محتوای سایت با هدف وارد کردن زیان و خسارت به اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی می باشند.

۹. کاربران متعهد به رعایت حقوق کپی رایت، مالکیت معنوی و علایم تجاری می باشند.

۱۰. مجموعه آتی کاوان به تمام متقاضیان خدمات تجاری سازی را بطور کامل ارائه می دهد ولی با توجه به سیاست و شاخصهای انتخاب خود به بعضی از مخترعین و فناوران پیشنهاد مشارکت میدهد.